Search

GEBRUIKSVOORWAARDEN EASYMATCH4ALL

Versie 1.8

 

Deze Gebruiksvoorwaarden (zoals hieronder gedefinieerd) zijn van toepassing op het gebruik van de Diensten (zoals hieronder gedefinieerd). Zij vormen een bindende overeenkomst tussen u en EasyMatch4All. Lees deze Gebruiksvoorwaarden zorgvuldig, zodat u weet wat uw rechten en plichten zijn wanneer u gebruik maakt van de Diensten.

Artikel 1 - Definities

1.1    In deze Gebruiksvoorwaarden worden de volgende begrippen met een beginhoofdletter gebruik, zowel in enkelvoud als in meervoud. Onder deze begrippen wordt verstaan:

 

Account - de persoonlijke sectie die door de Gebruiker wordt gecreëerd en beheerd wanneer hij zich aanmeldt op de Website en waarmee hij gebruik kan maken van de Dienst of Diensten;

Arbeidsplaats – de gegevens die horen bij een bepaalde arbeidsplaats. Een arbeidsplaats behoort bij een vacature. Werkzoekenden krijgen beschikbare arbeidsplaatsen te zien die overeenkomen met hun Persoonsprofiel.

 

EasyMatch4All - de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, kantoorhoudende te Maaseikerweg 88, 6006 AC te Weert;

 

Content - alle informatie die door de Gebruiker via de Website toegankelijk wordt gemaakt, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot de Functieprofielen, Vacatureprofielen, Persoonsprofielen en Arbeidsplaatsen;

Databank - de door EasyMatch4All aangelegde database(s) met daarin Functieprofielen, Persoonsprofielen en Vacatures;

Diensten - de diensten die EasyMatch4All aan de Gebruiker verleent via de Website, waardoor de Gebruiker via de Account, onder de bepalingen van deze Gebruiksvoorwaarden,

1.   ingeval de Gebruiker Werkgever is, (een) Vacature(s) en eventuele andere Content (al dan niet geautomatiseerd) kan plaatsen zowel in de EasyMatch4All Publieke Marktplaats evenals onze Flextool; en toegang en inzage in de Databank met Profielen kan krijgen; of

2.   ingeval de Gebruiker Werkzoekende, of kandidaat is bij een arbeidsbemiddelaar is die onze Flextool gebruikt, een Profiel en eventuele andere Content kan plaatsen; en toegang en inzage in de Databank met Vacatures kan krijgen;

3.   ingeval de Gebruiker Werkgever is, de HR(TMP) tool gebruikt en daarmee een functiehuis creëert en werknemersprofielen in kaart brengt en allerlei ondersteuning benut die onze tool biedt en deze zelf beheert

4.   ingeval de Gebruiker een werknemer is, een persoonlijk profiel aanmaakt, inzage krijgt in het functiehuis van de werkgever en daarmee allerlei mogelijkheden benut die onze HR(TMP) tool biedt;

5.   ingeval de Gebruiker Arbeidbemiddelaar is, de Flextool gebruikt (voor de flexbranche) en daarmee vacatures creëert voor klanten (derden) en zijn werkzoekende profielen beheert

 

Functieprofiel – de verzameling kenmerken die een Werkgever belangrijk vindt bij een bepaalde functie;

 

Gebruiker - de Werkzoekende, Werkgever of Werknemer, die gebruik maakt van de Dienst of Diensten;

Gebruiksvoorwaarden - deze gebruiksvoorwaarden van EasyMatch4All;

Inloggegevens - de gebruikersnaam en wachtwoord van de Gebruiker om toegang te krijgen tot zijn Account en om gebruik te kunnen maken van de Dienst of Diensten;

Intellectuele eigendomsrechten - alle rechten van intellectuele eigendom en daarmee verwante rechten, zoals auteursrecht, merkrecht, octrooirecht, modelrecht, handelsnaamrecht, databankrecht en naburige rechten;

Partij - een partij (de Gebruiker en/of EasyMatch4All) bij deze Gebruiksvoorwaarden;

Persoonsprofiel – de verzameling kenmerken die iemand  van zichzelf vastlegt en hem zo goed mogelijk beschrijft. Op basis van deze kenmerken wordt er gezocht naar beschikbare arbeidsplaatsen. De persoon is zelf verantwoordelijk voor het bijhouden van zijn eigen gegevens.

 

Privacy verklaring – de privacy verklaring van EasyMatch4All, beschikbaar op http://www.EasyMatch4All.com;

Profiel
 –een verzameling kenmerken die samen een goed inzicht geven in wat een Werkgever van een (toekomstige) Werknemer verlangt, of wat een Werknemer een toekomstige Werkgever te bieden heeft. Profielen komen op verschillende plaatsen voor. Aan de Werkgeverskant zijn er Functieprofiel en Vacatureprofiel, aan de Werknemerskant is er het Persoonsprofiel.


Vacatureprofiel – de verzameling kenmerken die een Werkgever belangrijk vindt voor een bepaalde vacature;

 

Werknemer – iemand die bij een Werkgever in dienst is. De Werkgever kan het profiel van zijn Werknemers raadplegen;

Website
 - de website van EasyMatch4All op http://www.EasyMatch4All.com en alle onderliggende pagina’s;

Werkgever
 - de natuurlijke persoon of rechtspersoon die als werkgever gebruik maakt van de Dienst of diensten. Werkgevers kunnen de Persoonsprofielen van hun eigen Werknemers inzien en die van mensen die geschikt zijn voor een vacante arbeidsplaats ;

Werkzoekende
 - de natuurlijke persoon die op zoek is naar een vacature en uit dien hoofde gebruik maakt van de Dienst of Diensten.

 


Artikel 2 Algemeen

 

2.1    EasyMatch4All is te allen tijde gerechtigd deze Gebruiksvoorwaarden te wijzigen. De meest actuele Gebruiksvoorwaarden zullen op de Website te vinden zijn of worden tijdens het gebruik van de Dienst onder de aandacht van de Gebruiker gebracht. Indien de Gebruiker de Dienst blijft gebruiken na wijziging van deze Gebruiksvoorwaarden, accepteert de Gebruiker daarmee de gewijzigde Gebruiksvoorwaarden onherroepelijk. Indien de Gebruiker niet instemt met de gewijzigde Gebruiksvoorwaarden, is zijn enige mogelijkheid om de Dienst niet meer te gebruiken en zijn Account te beëindigen.

 

2.2    EasyMatch4All wijst uitdrukkelijk de toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van de Gebruiker van de hand.

 


Artikel 3 Toegang tot de Dienst

 

3.1    Onder de voorwaarden zoals gesteld in deze Gebruiksvoorwaarden, geeft EasyMatch4All de Gebruiker een beperkt, persoonlijk, herroepelijk, niet-exclusief, niet sub-licensieerbaar en niet-overdraagbaar recht op toegang tot en gebruik van de Dienst en de Website alsmede om de Content in te zien en te gebruiken voor persoonlijke, niet-commerciële doeleinden.

3.1    De Website kent zijn eigen regels voor de manier waarop de Gebruiker gebruik kan maken van de Dienst. Deze regels hebben onder meer betrekking op de manier waarop Functie- en Vacatureprofielen en Persoonsprofielen kunnen worden aangemaakt en geplaatst.

3.3    Om gebruik te kunnen maken van de Dienst cq. Diensten moet de Gebruiker een Account aanmaken op de manier zoals beschreven op de Website. De Gebruiker staat er jegens EasyMatch4All voor in dat de informatie die hij bij het aanmaken van zijn Account verstrekt compleet, actueel en juist is. Het is niet toegestaan om een Account op naam van een ander aan te maken. Tijdens de registratie moet de Gebruiker tevens Inloggegevens opgeven, waarmee toegang kan worden verkregen tot zijn Account.

3.4    De Gebruiker staat er jegens EasyMatch4All voor in dat hij gerechtigd is om van de Diensten gebruik te maken en dat hij zal handelen in overeenstemming met deze Gebruiksvoorwaarden. De Gebruiker vrijwaart EasyMatch4All voor aanspraken van derden die gebaseerd zijn op de stelling dat het gebruik van de Dienst door de Gebruiker, waaronder begrepen maar niet beperkt tot het plaatsen van Profielen, Vacatures of andere Content, op enigerlei wijze onrechtmatig is.

3.5    De Gebruiker is verantwoordelijk voor de correctheid en compleetheid van de verstrekte Content alsmede voor de aanpassing of aanvulling van de Content indien deze niet langer correct is. De Gebruiker erkent en begrijpt dat de correctheid, actualiteit en volledigheid van de verstrekte Content van groot belang is voor de optimale werking van de Dienst.

3.6    De Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor het geheim houden van zijn Inloggegevens. Het is de Gebruiker niet toegestaan zijn Inloggegevens aan derden te verstrekken dan wel derden op enigerlei wijze toegang te geven tot zijn Account. De Gebruiker is aansprakelijk voor al het gebruik dat via de Inloggegevens van de Dienst wordt gemaakt. EasyMatch4All mag ervan uitgaan dat de Gebruiker daadwerkelijk degene is die zich aanmeldt met zijn Inloggegevens. Zodra de Gebruiker weet of reden heeft te vermoeden dat Inloggegevens in handen zijn gekomen van onbevoegden, moet de Gebruiker EasyMatch4All direct daarvan op de hoogte stellen, onverminderd zijn eigen verplichting om direct zelf doeltreffende maatregelen te treffen, zoals het veranderen van de Inloggegevens.

3.7    EasyMatch4All behoudt zich het recht voor de inlogprocedure of de Inloggegevens van de Gebruiker te veranderen indien zij dit noodzakelijk acht in het belang van het functioneren van de Dienst.

3.8    EasyMatch4All is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit enige ongeoorloofde toegang tot of gebruik van de Website en/of Dienst door derden.

 


Artikel 4 Gebruik van de Dienst

 

4.1    De Gebruiker aanvaardt dat de Website en de Dienst alleen de functionaliteiten en overige eigenschappen bevatten zoals hij die aantreft op de Website en/of Dienst op het moment van gebruik (op “as is” basis). EasyMatch4All sluit uitdrukkelijke en stilzwijgende garanties, toezeggingen en vrijwaringen van welke aard dan ook nadrukkelijk uit, waaronder begrepen maar niet beperkt tot garanties, toezeggingen en vrijwaringen ten aanzien van de kwaliteit, veiligheid, rechtmatigheid, integriteit en juistheid van de Website en de Dienst, tenzij anders is bepaald in deze Gebruiksvoorwaarden.

4.2    De Gebruiker erkent en aanvaardt dat EasyMatch4All alleen een platform biedt waarop Werkgevers en Werkzoekenden met elkaar in contact kunnen worden gebracht. EasyMatch4All heeft geen kennis van of bemoeienis met de Content en andere informatie die door de Gebruikers met behulp van de Website of Dienst ter beschikking wordt gesteld. EasyMatch4All is dan ook niet verantwoordelijk voor welke beslissing dan ook genomen op basis van Profielen of Vacatures of andere ondersteunende diensten. EasyMatch4All heeft nadrukkelijk geen bemoeienis met het contact dat naar aanleiding van de Dienst tussen de Gebruikers wordt gemaakt noch met de eventuele afspraken en/of overeenkomsten die uit dit contact voortvloeien.

4.3    De Gebruiker is zelf volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor alle handelingen die hij met behulp van de Website en/of Dienst verricht.

4.4    EasyMatch4All is te allen tijde gerechtigd de Dienst te wijzigen, aan te passen te beëindigen, zonder op enigerlei wijze schadeplichtig of aansprakelijk te worden jegens de Gebruiker. Indien de Gebruiker zich niet kan vinden in de doorgevoerde aanpassingen wijzigingen, is zijn enige mogelijkheid om de Dienst niet meer te gebruiken en zijn Account te beëindigen.

 


Artikel 5 Verplichtingen van de Gebruiker

5.1    In principe kan alle Content die de Gebruiker op de Website plaatst, worden gebruikt voor het verlenen van Diensten. Door dit te doen geeft de gebruiker daar impliciet toestemming voor.

5.2    EasyMatch4All aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor niet-naleving van deze Gebruiksvoorwaarden door andere Gebruikers.

5.3    Het is de Gebruiker niet toegestaan om Content te plaatsen die:

a.   reclameboodschappen bevat;

b.   in strijd is met goede zeden;

c.    verwijst naar andere vacatures of profielen die niet vermeld staan op de Website behalve als ze deel uitmaakt van een van onze andere aangeboden Diensten;

d.   op onwaarheden is gebaseerd of misleidend is;

e.   virussen, Trojaanse paarden, wormen, bots of andere programmatuur bevat die een geautomatiseerd systeem kunnen beschadigen, onbruikbaar of ontoegankelijk kunnen maken, kunnen wissen of zich kunnen toe-eigenen of die bedoeld zijn om technische beschermingsmaatregelen van de Website of de computersystemen van EasyMatch4All te omzeilen;

f.    bestaat uit het aannemen van een valse identiteit en/of het onterecht suggereren dat de Gebruiker bij EasyMatch4All betrokken is;

g.   gebruik maakt van andere dan de door EasyMatch4All goedgekeurde tools om de Website te doorzoeken dan wel die gebruik maken van data mining, robots of andere middelen om gegevens te verzamelen;

h.   gegevens van andere Gebruikers verzamelt via de Dienst om vervolgens deze Gebruikers te benaderen voor werk en/of geschikte kandidaten of andere salesactiviteiten;

i.     gegevens van andere Gebruikers gebruikt voor doeleinden anders dan die in deze Gebruiksvoorwaarden zijn genoemd, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van EasyMatch4All;

j.     in strijd is met enige geldende wet- of regelgeving;

k.    inbreuk maakt op de rechten van EasyMatch4All of derden, waaronder begrepen maar niet beperkt tot Intellectuele Eigendomsrechten of rechten met betrekking tot de bescherming van privacy;

l.     op enigerlei wijze anderszins onrechtmatig is;

m.  de belangen en goede naam van EasyMatch4All kan schaden.

5.5    Buiten de in Artikel 5.3 genoemde redenen, kan EasyMatch4All een Vacature, Profiel en/of andere Content verwijderen indien zij van mening is dat deze Vacature, Profiel en/of andere Content, om welke reden dan ook, niet voldoet aan de geldende wet- en regelgeving en/of deze Gebruiksvoorwaarden of wanneer die op een andere wijze ongeschikt of ongewenst is.

 

5.6    De Gebruiker garandeert dat de door hem geplaatste Content, waaronder begrepen maar niet beperkt tot de Vacatures en/of de Profielen, geen inbreuk maakt op (Intellectuele Eigendoms)rechten van derden. Indien een Gebruiker van mening is dat bepaalde Content inbreuk maakt op zijn (Intellectuele Eigendoms)rechten dan wel de (Intellectuele Eigendoms)rechten van een andere Gebruiker of een derde, zal de Gebruiker dit onverwijld melden aan EasyMatch4All via helpdesk@EasyMatch4All.com.

5.7    EasyMatch4All behoudt zich het recht voor om Content, waaronder begrepen maar niet beperkt tot (delen van) Vacatures of bedrijfsinformatie c.q. Profiel, in te korten, te wijzigen, te weigeren of te verwijderen van de Website, indien dit naar het oordeel van EasyMatch4All noodzakelijk is, zonder dat dit op enigerlei wijze kan leiden tot enig recht van de Gebruiker op schadevergoeding of restitutie, of aansprakelijkheid van EasyMatch4All. Het inkorten, wijzigen, weigeren en/of verwijderen kan onder meer plaatsvinden indien de Gebruiker Artikel 5.3 overtreedt. In ernstige gevallen kan EasyMatch4All dit terugmelden aan de Gebruiker.

 


Artikel 6 Verplichtingen van de Werkgever

 

6.1    Het is de Werkgever niet toegestaan om:

a.   Persoonsprofielen te plaatsen op de Website;

b.   de via de Dienst verkregen Content te vermenigvuldigen, openbaar te maken, door te verkopen, te gebruiken voor commerciële doeleinden of anderszins ter beschikking te stellen aan derden;

c.   de door Werkzoekenden verstrekte contactgegevens te gebruiken voor commerciële, ideële of charitatieve communicatie dan wel andere ongevraagde communicatie, anders dan voor openstaande concrete Vacatures;

d.   andere Werkgevers te benaderen met (geschikte) Werkzoekenden;

e.   derden in te schakelen om één van de in dit Artikel vermelde handelingen te verrichten.

 

6.2    Werkgever mag enkel actieve Profielen en contactgegevens van Werkzoekenden uit de Databank gebruiken om de Werkzoekende te benaderen voor een passende, concrete en openstaande Vacature.

 


Artikel 7 Verplichtingen van de Werkzoekende

7.1    Het is de Werkzoekende niet toegestaan om:

a.   Vacatures te plaatsen op de Website;

b.   de via de Dienst verkregen Content te vermenigvuldigen, openbaar te maken, door te verkopen, te gebruiken voor commerciële doeleinden of anderszins ter beschikking te stellen aan derden;

c.   de door Gebruikers verstrekte contactgegevens te gebruiken voor commerciële, ideële of charitatieve communicatie en/of anders dan te reageren op openstaande concrete Vacatures en/of voor andere ongevraagde communicatie;

d.   derden in te schakelen om één van de in dit Artikel vermelde handelingen te verrichten.

 


Artikel 8 Betaling 

8.1    Alle offertes, inclusief aanbiedingen, van EasyMatch4All zijn vrijblijvend, tenzij daarin nadrukkelijk iets anders is vermeld.

 

8.2    Opdrachten van de Gebruiker aan EasyMatch4All binden EasyMatch4All pas nadat de opdracht door EasyMatch4All per e-mail is bevestigd, dan wel nadat EasyMatch4All kenbaar heeft gemaakt met de uitvoering van de overeenkomst te zijn begonnen.

 

8.3    Voor gebruikmaking van sommige delen van de Dienst is een vergoeding verschuldigd. De hoogte van deze vergoeding wordt op de Website vermeld.

 

8.4    De prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven. Alle vermelde prijzen kunnen zonder voorafgaande aankondiging worden gewijzigd. Prijswijzingen zijn niet van toepassing op reeds afgenomen Diensten, behoudens een jaarlijkse inflatiecorrectie.

 

8.5    Betaling vindt plaats op de manier zoals omschreven op de Website.

8.6    Indien gebruik wordt gemaakt van automatisch incasso, zorgt de Gebruiker voor een toereikend saldo op de rekening, zodat het verschuldigde bedrag kan worden geïncasseerd. De Gebruiker is verantwoordelijk voor de juistheid van de verstrekte bankgegevens, waaronder begrepen maar niet beperkt tot het rekeningnummer en de tenaamstelling.

8.7    Als niet per automatisch incasso wordt betaald, betaalt de Gebruiker binnen de termijn die op de factuur is vermeld. Indien geen betalingstermijn is vermeld of anderszins schriftelijk overeengekomen, geschiedt de betaling door de Gebruiker binnen veertien (14) dagen na factuurdatum.

 

8.8    Blijft betaling binnen de in Artikel 8.7 vermelde termijn uit, dan zal EasyMatch4All de Gebruiker een herinnering sturen waarbij EasyMatch4All zich het recht voorbehoudt om naast de overeengekomen bedragen tevens administratiekosten in rekening te brengen.

8.9    Indien de Gebruiker de betaling niet binnen de in de artikelen 8.7 en 8.8 bedoelde termijn voldoet, zal EasyMatch4All de Gebruiker een aanmaning voor het betreffende bedrag zenden waarin bovenop de bedragen als bedoeld in voornoemde artikelen tevens aanmaningskosten in rekening worden gebracht.

8.10 Vanaf het moment dat de automatische incasso voor de eerste keer wordt geweigerd of gestorneerd, of als de Gebruiker enige factuur van EasyMatch4All niet binnen de betalingstermijn voldoet, is de Gebruiker automatisch in verzuim, zonder dat enige ingebrekestelling of sommatie nodig is.

8.11 Enig beroep door de Gebruiker op opschorting en/of verrekening is niet toegestaan.

8.12 Ten aanzien van reeds betaalde bedragen dan wel bedragen die op grond van de Gebruiksvoorwaarden opeisbaar zijn geworden, vindt nimmer restitutie plaats.

 


Artikel 9 Beschikbaarheid van de Dienst

9.1    EasyMatch4All is gerechtigd, zonder voorafgaand bekendmaking en zonder daarmee schadeplichtig te worden jegens de Gebruiker, de Website en/of Diensten (tijdelijk) buiten gebruik te stellen of het gebruik ervan te beperken indien zulks in haar opvatting noodzakelijk is, bijvoorbeeld in het kader van het redelijkerwijs benodigde onderhoud van de Website of Dienst.

9.2    EasyMatch4All is gerechtigd, zonder voorafgaande bekendmaking, procedurele en technische wijzigingen of verbeteringen op de Website of in de Diensten aan te brengen.

9.3    EasyMatch4All garandeert niet dat de Website of de Diensten te allen tijde en zonder onderbrekingen of storingen toegankelijk zijn. EasyMatch4All is op geen enkele wijze aansprakelijk of schadeplichtig jegens de Gebruiker voor enige schade die voortvloeit uit of het gevolg is van het (tijdelijk) niet beschikbaar zijn of (tussentijds) uitvallen van de Website of de Diensten.

 


Artikel 10 Intellectuele Eigendomsrechten

 

10.1 De Intellectuele Eigendomsrechten met betrekking tot de Website en de Diensten, alsmede die via de Website en Diensten toegankelijk gemaakte informatie zoals de teksten, structuuropbouw en data-modelering betreffende de content, look-and-feel, templates van de Functie, Vacatures en Profielen, video-, audio- en beeld- of fotomateriaal, met uitzondering van de Content, berusten bij EasyMatch4All of haar licentiegevers.

10.2 Ten aanzien van de door de Gebruiker op de Website geplaatste Content, verstrekt de Gebruiker aan EasyMatch4All een kosteloze, wereldwijd, onherroepelijk, sub-licentieerbaar en overdraagbaar recht om deze Content openbaar te maken en te verveelvoudigen voor zover dit in het kader van het aanbieden van de Dienst vereist is.

10.3 Het is de Gebruiker uitdrukkelijk niet toegestaan om enige informatie die via de Dienst of de Website toegankelijk wordt gemaakt, waaronder mede begrepen Content van andere Gebruikers, te downloaden, te kopiëren, te wijzigen, te reverse engineeren, openbaar te maken, voor directe of indirecte commerciële doeleinden te gebruiken of voor enig ander doeleinde te gebruiken dan de in deze Gebruiksvoorwaarden genoemde doeleinden, tenzij EasyMatch4All of de betreffende rechthebbende daar toestemming voor heeft gegeven dan wel dwingend Nederlands recht zulk gebruik toestaat.

 

10.4 Het is de Gebruiker niet toegestaan om kennisgevingen of vermeldingen met betrekking tot Intellectuele Eigendomsrechten te verwijderen, onleesbaar te maken, te verbergen of te wijzigen.

10.5 Niets in deze Gebruiksvoorwaarden is bedoeld om enig Intellectueel Eigendomsrecht aan de Gebruiker over te dragen. De Gebruiker zal geen handelingen verrichten die inbreuk kunnen maken op de Intellectuele Eigendomsrechten van EasyMatch4All zoals het registreren van domeinnamen, merken of Google AdWords die lijken op of identiek zijn aan enig object waarop EasyMatch4All Intellectuele Eigendomsrechten heeft.


10.6 Inbreuk intellectueel eigendom: Indien de Gebruiker informatie, templates, design en dergelijke op enigerlei wijze openbaar maakt of gebruikt voor enig doel, commercieel dan wel niet commercieel, direct of indirect met de intentie, al dan niet middels derden en/of industrieel of intellectueel eigendom van EasyMatch4All dan wel aan slaafse nabootsing van de informatie, templates, design en dergelijke verbeurt de (mis)Gebruiker een direct opeisbare boete ten behoeve van EasyMatch4All voor iedere keer dat de (mis)Gebruiker in gebreke blijft aan deze verplichting tot niet schenden van industrieel recht of intellectueel eigendom van EasyMatch4All, onverminderd het recht van EasyMatch4All op vergoeding van de daarnaast geleden schade in welke vorm dan ook. De door EasyMatch4All geleden of te lijden schade zal tenminste worden gesteld op 50% van het bedrag van de omzet c.q. inkomsten die de (mis)Gebruikende partij door het (ongeoorloofde) gebruik van het industrieel, intellectueel eigendom van EasyMatch4All heeft verkregen en/of in redelijkheid had kunnen verkrijgen. (zie ook artikel 16 in dit document)

 


Artikel 11 Databank

 

11.1 De Databank van EasyMatch4All is aan te merken als een databank in de zin van Artikel 1 aanhef en onder a van de Databankenwet. EasyMatch4All is de producent van deze Databank en heeft in die hoedanigheid het uitsluitende recht om toestemming te verlenen voor het gebruik van gegevens uit deze Databank. De Gebruiker mag gegevens uit de Databank alleen gebruiken voor zover het gebruik op grond van deze Gebruiksvoorwaarden en voor uitvoering van de Dienst is toegestaan. De Gebruiker mag niet, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van EasyMatch4All, een substantieel gedeelte van de inhoud van de Databank opvragen en hergebruiken of niet-substantiële delen van de inhoud van de Databank herhaald en systematisch opvragen en hergebruiken in de zin van de Databankenwet.

11.2 In aanvulling op Artikel 5.3 is het de Gebruiker niet toegestaan om op oneigenlijke wijze gebruik te maken van de Dienst. Dit houdt onder meer in dat het de Gebruiker niet is toegestaan enige soft- of hardwarematige tools of oplossingen (in eigen beheer of beschikbaar gesteld door derden) te gebruiken, voor zover deze gericht zijn op het overnemen van enige via de Databank toegankelijke gemaakte informatie, dan wel om de Databank op enigerlei andere wijze te scrapen, doorzoeken of op andere oneigenlijke wijze te gebruiken of in te zien.

 


Artikel 12 Privacy

 

12.1 Tijdens het aanmaken van het Account en gedurende het verlenen van de Dienst, verstrekt de Gebruiker (persoons)gegevens aan EasyMatch4All. Deze (persoons)gegevens zullen conform de Privacy Verklaring van EasyMatch4All en de toepasselijke wet- en regelgeving worden opgeslagen en verwerkt.Artikel 13 Aansprakelijkheid

 

13.1 EasyMatch4All aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor (gevolg)schade ten gevolge van het gebruik van de Diensten.

 

13.2 Onder gevolgschade wordt onder meer begrepen, winstderving, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, verliezen, kosten gemaakt ter voorkoming of vaststelling van gevolgschade, vermissing, verwisseling of beschadiging van elektronische gegevens en/of schade door vertraging in de transport van het dataverkeer.


Artikel 14 Overmacht

 

14.1 Er is geen sprake van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst door EasyMatch4All indien sprake is van overmacht.

14.2 Onder overmacht wordt onder meer begrepen ziekte van werknemers of afwezigheid van voor de levering van de Dienst cruciale medewerkers, onderbrekingen van de toelevering van elektriciteit, stakingen, oproer, overheidsmaatregelen, brand, natuurrampen, overstromingen, tekortkomingen van toeleveranciers van EasyMatch4All, tekortkomingen van door EasyMatch4All ingeschakelde derden, storingen in de verbinding met internet, hardwarestoringen, storingen in (telecommunicatie)netwerken en andere onvoorziene omstandigheden.

14.3 Indien de overmacht ten minste dertig (30) dagen voortduurt, zijn beide Partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat zij gehouden zijn tot vergoeding van enige schade ter zake deze ontbinding.


 

Artikel 15 Duur en beëindiging

 

15.1 De Gebruiker heeft het recht om op elk gewenst moment het gebruik van de Diensten te staken en zijn Account te beëindigen.

15.2 EasyMatch4All heeft het recht de overeenkomst tot gebruik van de Website en de Diensten te ontbinden indien de andere Partij toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen onder de overeenkomst en deze Partij, na een deugdelijke en zo gedetailleerd mogelijk schriftelijke ingebrekestelling te hebben ontvangen, waarbij een redelijke termijn gesteld wordt voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekort blijft schieten in de nakoming daarvan.

15.3 EasyMatch4All wijst Werkzoekende er op dat hij geen gebruik kan maken van de afkoelingstermijn zoals vermeld Artikel 7:46d lid 1 BW. De Diensten worden door EasyMatch4All namelijk direct met instemming van Werkzoekende uitgevoerd, zoals bedoeld in Artikel 7:46i lid 5 onder 1 BW.

 

15.5 In aanvulling op de andere (rechts)middelen die EasyMatch4All ten dienste staan, is EasyMatch4All te allen tijde zonder op enige wijze schadeplichtig te worden jegens de Gebruiker, gerechtigd om ingeval van misbruik zoals beschreven in de artikelen 5, 6 en 7 of van wanbetaling:

 

a.     de activiteiten van de Gebruiker in verband met de Dienst(en) (tijdelijk) te beperken, op te schorten of buiten gebruik te stellen;

b.     het Account tijdelijk of blijvend stop te zetten of te verwijderen; of

c.     Content te verwijderen.

 


Artikel 16 Boetebeding 

 

16.1 Indien Gebruiker artikelen 5, 6, 7 of 10 van deze Gebruiksvoorwaarden schendt, is deze Gebruiker EasyMatch4All per overtreding, zonder nadere waarschuwing of ingebrekestelling en zonder dat rechterlijke tussenkomst vereist is, een direct opeisbare boete verschuldigd, afhankelijk van de schade die door EasyMatch4All is geleden, onverminderd de uitoefening van overige aan EasyMatch4All toekomende rechten waaronder begrepen maar niet beperkt tot het vorderen van schadevergoeding.

 


Artikel 17 Varia

 

17.1 Op deze Gebruiksvoorwaarden en al het gebruik van de Dienst(en) en de Website is Nederlands recht van toepassing. De toepassing van het Weens Koopverdrag (CISG) wordt nadrukkelijk uitgesloten.

17.2 Alle geschillen die tussen de Gebruiker en EasyMatch4All ontstaan, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement van Amsterdam tenzij dwingend recht bepaalt dat het geschil aan een andere rechter moet worden voorgelegd.

 

17.3 EasyMatch4All mag rechten en verplichtingen die uit deze Gebruiksvoorwaarden voortvloeien overdragen aan derden en zal de Gebruiker daarvan op de hoogte stellen. Indien de Gebruiker deze overdracht van verplichtingen aan een derde niet acceptabel vindt, kan de Gebruiker het gebruik van de Dienst staken en zijn Account beëindigen.

17.4 Is of worden deze Gebruiksvoorwaarden gedeeltelijk ongeldig, dan blijven de Gebruiker en EasyMatch4All aan het overblijvende gedeelte verbonden. EasyMatch4All zal het ongeldige gedeelte vervangen door bedingen die wel geldig zijn en waarvan de rechtsgevolgen, gelet op de inhoud en de strekking van deze Gebruiksvoorwaarden, zoveel mogelijk overeenstemmen met die van het ongeldige gedeelte.

 

 

© 2016 EasyMatch4All ®

Versie 1.8 – oktober 2013

 


Condities


EasyMatch4All.com maakt gebruik van de laatste technologiën.


Voordat u gebruik kunt maken van EasyMatch4All.com dient u te voldoen aan de volgende condities:

  • U dient te beschikken over een PC met Windows XP of hoger. Wij adviseren gebruik te maken Windows 7, 8 of hoger. U kunt ook gebruik maken van een Smartphone of Tablet indien u daar over beschikt.
  • U dient te beschikken over een internet verbinding.
  • U dient in het bezit te zijn van een persoonlijk of bedrijfsmatig e-mailaccount.
  • EasyMatch4All is geschikt voor de meest voorkomende Internetbrowsers. Zorg er voor dat u beschikt over de laatste updates van uw internetbrowser. U kunt gebruik maken van Internet Explorer 9 of hoger, Mozilla Firefox of Google Chrome. Wij adviseren om gebruik te maken van Google Chrome op uw PC, Smartphone of Tablet.


                                                                                                  


Proefperiode
EasyMatch4All HR-, Flextooling, publieke marktplaats (Online vacaturebank)

Voorwaarden proefperiode:
Voorafgaand aan de proefperiode dient u de implementatiekosten te hebben voldaan. 
Voorafgaand aan de proefperiode wordt geinventariseerd hoeveel EasyMatch4All consultantondersteuning u denkt nodig te hebben voor het inrichten van het functiehuis (HR) of functieverzamelhuis (Flex), de functieprofielen en eventuele vacatures. Ook wordt er een inschatting gemaakt hoeveel ondersteuning uw medewerkers/kandidaten behoeven voor het invullen van hun medewerker-/kandidaatprofiel. De geinventariseerde kosten dienen vooraf aan de proefperiode te zijn voldaan.
Zodra EasyMatch4All is ingericht en de gemaakte afspraken zijn nagekomen, gaat de proefperiode van start. 

De proefperiode is onze investering in uw organisatie en bent u gevrijwaard van de volgende kosten:
EasyMatch4All HR: licentiekosten voor instrument inclusief beheren en managen, medewerkers, vacatures.
EasyMatch4All Flex: licentiekosten voor instrument, inclusief beheren en managen, vacatures.
Extra ondersteuning EasyMatch4All buiten de geinventariseerde ondersteuning. 

Dit alles voorkomt dat u achteraf voor verrassingen komt te staan.

Vacatures:
In de proefperiode kunt u 1 vacature opstellen en matchen. Deze kunt u onbeperkt aanpassen en matchen en dus gebruiken voor meerdere campagnes. Wees creatief met de vacatures! U kunt deze ook gebruiken voor het verkrijgen van inzichten in uw medewerkers en hun ontwikkelpunten of voor samenstellen projectteams, JobConfirmation (JCS, zie info Diensten), loopbaanontwikkeling, enzovoorts. Wilt u meerdere vacatures tegelijk plaatsen om bijvoorbeeld 1 van de bovenstaande creatieve redenen dan is dat geen probleem. Het systeem houd buiten de proefperiode om automatisch bij hoeveel vacatures u per maand heeft openstaan. U betaalt dus op basis van uw behoefte en dus nooit teveel.

Duur proefperiode:
Omdat sommige partijen meer tijd nodig hebben dan andere om het gebruik van ons instrument zich eigen te maken bepalen we in onderling overleg de duur van de proefperiode tot maximaal 1 jaar. Na de proefperiode gaan wij er van uit dat u dan zelf uw functiehuis/functieverzamelhuis, functieprofielen, kunt inrichten en vacatures kan opstellen. Ons systeem is simpel, eenvoudig te begrijpen en ontwikkeld vanuit de gebruiker. Ons systeem is Easy 4 All.

Verder gaan na proefperiode:
Wilt u na de proefperiode verdergaan met EasyMatch4All dan wordt er een licentieovereenkomst gesloten waarin de afspraken worden vastgelegd. 

Stoppen:
Wanneer u besluit te stoppen tijdens of na de proefperiode blijven het functiehuis en de resultaatgerichte functieprofielen uw eigendom en zal u deze digitaal ontvangen. 


Wij maken graag een afspraak om u meer te vertellen over alle opties.
Neem contact met  ons op via het contactformulier of stuur een e-mail aan info@easymatch4all.com.© EasyMatch4All 2016

DISCLAIMER EasyMatch4All

Versie 2.2 – 20 september 2013

Deze disclaimer is van toepassing op het gebruik van de website http://www.EasyMatch4All.com (hierna: de “Website”). Wij raden u aan het onderstaande nauwkeurig door te lezen. Door gebruik te maken van de Website gaat u akkoord met deze versie van de disclaimer.

Informatie en communicatie
EasyMatch4All besteedt de grootst mogelijke zorg aan de betrouwbaarheid en juistheid van haar eigen gegevens op de Website. Onjuistheden en onvolledigheden kunnen echter voorkomen. Wij garanderen dan ook niet dat (de inhoud van) de Website volledig en/of juist is. U aanvaardt dat de Website alleen de functionaliteit en overige eigenschappen bevat zoals u die aantreft op de Website op het moment van gebruik (“as is basis”).

De meeste informatie op de Website is afkomstig van derden. EasyMatch4All benadrukt het belang van het aanleveren van juiste en volledige gegevens, maar controleert op geen enkele wijze de juistheid daarvan en is daar ook niet voor verantwoordelijk.

EasyMatch4All is te allen tijde bevoegd om zonder voorafgaande kennisgeving de inhoud van de Website aan te passen.

Intellectuele eigendomsrechten
Alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder begrepen maar niet beperkt tot de auteursrechten, databankrechten, merkrechten en handelsnaamrechten, met betrekking tot (de inhoud van) de Website, waaronder begrepen maar niet beperkt tot de daarin opgenomen gegevens, afbeeldingen, geluiden, teksten, databestanden, foto’s, programmatuur, merken, logo’s en alle overige materialen - inclusief de combinatie(s) daarvan, berusten bij EasyMatch4All of haar licentiegevers, met uitzondering van content die door uzelf wordt ontsloten via de Website.

Zonder voorafgaande schriftelijk toestemming van EasyMatch4All, is het u niet toegestaan om de inhoud van de Website openbaar te maken en/of te verveelvoudigen, tenzij dit noodzakelijk is om normaal gebruik te maken van de Website en/of dit is toegestaan op grond van dwingend recht. Daarnaast is het niet toegestaan om een (niet-)substantieel deel van de Website (herhaald en systematisch) op te vragen en te hergebruiken op de wijze zoals bedoeld in de zin van de Databankenwet.

Verwijzingen naar websites van derden
De Website kan informatie bevatten die van derden afkomstig is en/of kan verwijzen naar de websites van derden (bijvoorbeeld via een hyperlink, banner of button). Over deze informatie en de inhoud van deze websites heeft EasyMatch4All geen zeggenschap. EasyMatch4All accepteert dan ook geen verantwoordelijkheid en/of aansprakelijkheid voor deze informatie en de inhoud van deze websites.

Aansprakelijkheid
EasyMatch4All is niet aansprakelijk voor enige vorm van schade die te wijten is aan de vermelding of het gebruik van onjuiste en/of onvolledige informatie. Zij kan niet aansprakelijk worden gesteld voor onjuistheden of falsificaties
Verder is EasyMatch4All niet aansprakelijk voor enige vorm van schade die het gevolg is van het gebruik van de Website of het niet kunnen gebruiken van de Website als gevolg van storingen en/of onderbrekingen.
EasyMatch4All garandeert niet dat toegezonden e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt en wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor gevolgen van het niet, of te laat, ontvangen of verwerken daarvan.

Rechtskeuze en -bevoegdheid
Op uw gebruik van de Website alsmede deze disclaimer is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Geschillen die voortvloeien uit deze disclaimer, zullen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

Wijzigingen

Wijzigingen in deze disclaimer zullen vier weken voordat zij van kracht worden, op de Website worden gepubliceerd. Indien u bezwaar heeft tegen de wijzigingen, kunt u met ons contact opnemen. Heeft u blijvende bezwaren, dan kunt u na ingaan van de wijzigingen geen gebruik meer maken van de Website en zal een eventueel account worden gesloten.

Contact
Als u vragen of opmerkingen heeft over het gebruik van de Website, kunt u contact met ons opnemen op onderstaand adres of een e-mail sturen aan info@EasyMatch4All.com.

EasyMatch4All BV

Maaseikerweg 88

6006 AC  Weert

 

© EasyMatch4All 2016

 

End User License


Belangrijke opmerking voor alle gebruikers: lees de volgende overeenkomst nauwkeurig door voordat u de software begint te gebruiken.

Door het accepteren van de licentieovereenkomst verklaart u dat u aan de algemene voorwaarden van deze overeenkomst gebonden bent. Indien u niet akkoord gaat met alle algemene voorwaarden van deze overeenkomst, kunt u de software niet gebruiken.

 

1. Definities

 

1.1.      Software: hieronder wordt de programmatuur van EasyMatch4All verstaan zoals deze op internet staat.

1.2.      Rechthebbende is EasyMatch4All bv gevestigd te Weert, een onderneming volgens Nederlands recht. De Rechthebbende is eigenaar van alle rechten op en het intellectuele eigendom van de Software.

1.3.      Computer(s): de hardware (onder andere personal computers, laptops, werkstations, persoonlijke digitale assistants, smart phones, handheld-apparatuur of andere elektronische apparaten) waarvoor de Software is ontworpen

1.4.      Eindgebruiker: de natuurlijke persoon die de Software voor zichzelf gebruikt of namens een Organisatie die hem bevoegdheid heeft gegeven om dat namens haar te doen.

1.5.      Partner: een organisatie of natuurlijk persoon die de Software distribueert op basis van een overeenkomst met de Rechthebbende.

1.7.      Gebruikershandleiding: alle (digitale) documentatie die door de Rechthebbende aan gebruikers ter beschikking wordt gesteld voor uitleg van het programma en indien van toepassing, het beheer daarvan.

1.8.      Organisatie: elk(e) partnerschap, besloten vennootschap, corporatie, vereniging, naamloze vennootschap, trust, joint venture, arbeidsorganisatie, organisatie zonder rechtspersoonlijkheid of overheidsinstantie.

1.9       Licentie: het niet-exclusieve recht op het gebruik van (delen van) de Software voor een beperkte duur tegen een met de Rechthebbende overeengekomen vergoeding.

 

 

2. Verlening van licentie

 

2.1       U verkrijgt hierbij een Licentie en u gaat akkoord met de bepalingen uit deze voorwaarden.

2.2.      Organisaties krijgen een Licentie voor gebruik door een of meer eindgebruikers. De organisatie is gehouden om ervoor te zorgen dat alle gebruikers die onder haar verantwoordelijkheid vallen, deze voorwaarden naleven.

2.3       Gebruikers moeten zich mogelijk registreren met een Mijn EasyMatch4All Account om de software te kunnen gebruiken.

2.4.      De Licentie geeft u recht op:

·         Ondersteuning via Internet en via de telefonische hotline;

·         Toegang tot informatie en hulpbronnen van de Rechthebbende.

 

 

3. Activering en Duur

 

3.1       Organisaties kunnen een demoversie van de Software gebruiken gedurende een termijn en een vergoeding daarvoor die met de Rechthebbende is overeengekomen. Een demoversie kan een beperking in beschikbare functies hebben.

3.2.      Uw Licentie is beperkt tot de tijdsduur zoals deze is overeengekomen met de Rechthebbende. Indien de overeenkomst niet wordt verlengd, kan de Software automatisch worden gedeactiveerd en op een inactieve stand overgaan of kan deze werkzaam blijven met een beperkte functionaliteit.

3.3.      Zonder afbreuk te doen aan enig middel in rechte en in billijkheid dat de Rechthebbende mogelijk heeft, heeft de Rechthebbende indien u in strijd handelt met enig artikel van deze overeenkomst, het recht om deze Licentie zonder voorafgaande kennisgeving te beëindigen, zonder vergoeding van de licentieprijs of enig deel daarvan.

3.4       U verklaart dat u zich bij het gebruik van de Software en van enig rapport of informatie die voortkomt uit het gebruik van deze Software, zult houden aan alle toepasselijke internationale, nationale, staats-, regionale en lokale wetten en regelgeving, waaronder de wetgeving omtrent privacy, auteursrecht, exportcontrole en obsceniteit.

3.5       Tenzij anders vermeld in deze overeenkomst, mag u geen enkel recht dat aan u is verleend of een van de verplichtingen die uit de overeenkomst voortvloeien, overdragen of toewijzen aan derden.

 

 

4. Technische voorwaarden

 

Aangezien EasyMatch4All een internettoepassing is, dient u zich aan de volgende gedragsregels te houden:

 

4.1.      De volgende browsers worden ondersteund: Chrome, FireFox en Internet Explorer. Naar alle waarschijnlijkheid draait de software ook normaal op andere browsers, maar als zich daar problemen mee voordoen, is rapporteren van een storing zinloos.

4.2.      Zorg ervoor dat u de browser regelmatig bijwerkt. Wat de leverancier als stabiele versie beschouwt, wordt door EasyMatch4All ondersteund.

4.3       Zorg voor een stabiele en mogelijk snelle internetverbinding.

4.4       Zorg ervoor dat u de updates van uw operating system installeert.

 

 

5. Algemene voorwaarden

 

5.1       U mag de Software of enig deel daarvan niet emuleren, klonen, modificeren, decompileren of hierop reverse engineering toepassen, of afgeleide werken ervan creëren.

5.2       Alle rechten die niet uitdrukkelijk in deze overeenkomst worden verleend, zijn voorbehouden aan de Rechthebbende of zijn Partners (indien van toepassing).

5.3       U mag de rechten voor het gebruik van de Software niet overdragen aan iemand anders.

5.4       U mag uw inloggegevens niet aan anderen geven, tenzij u voor een Organisatie werkt en uw werkzaamheden ten aanzien van EasyMatch4All beëindigt.

5.5       Elk onbevoegd gebruik van de Software zal leiden tot directe en automatische beëindiging van deze overeenkomst en kan resulteren in strafrechtelijke of civiele rechtsvervolging tegen u.

 

 

6. Beperkte garantie en vrijwaringsartikel

 

6.1       De Rechthebbende garandeert dat de Software degelijk zal werken volgens de specificaties en beschrijvingen die staan vermeld in de Gebruikershandleiding. Deze beperkte garantie is niet van toepassing in de volgende gevallen:

·         gebreken van uw computer

·         storingen, defecten of fouten veroorzaakt door foutief gebruik; misbruik; stroomstoringen of overspanning; rampen;

·         incompatibiliteit veroorzaakt door hardware- of softwareonderdelen die op uw computer zijn geïnstalleerd.

·         slechte internetverbinding.

6.2       De Rechthebbende geeft geen enkele garantie dat de Software correct zal werken indien de bepalingen zoals beschreven in de Gebruikershandleiding of in deze overeenkomst worden geschonden.

6.3       U erkent dat de Software werkt met de standaardinstellingen van EasyMatch4All en dat het uw verantwoordelijkheid is om de Software zodanig te configureren dat deze aan uw wensen voldoet.

6.4       De Software die wordt gebruikt is op "in de gegeven staat" basis. De Rechthebbende doet geen toezegging en geeft geen garantie ten aanzien van het gebruik of de prestatie ervan. Behoudens enige garantie, voorwaarde, toezegging of bepaling in de mate waarin die niet kan worden uitgesloten of beperkt door het toepasselijk recht, bieden de Rechthebbende en zijn Partners geen garantie, voorwaarde, toezegging of bepaling (uitdrukkelijk of stilzwijgend, hetzij door statuut, algemeen recht, gebruik of anderszins) ten aanzien van enige kwestie, inclusief, zonder beperking, niet-inbreuk van rechten van derden, verkoopbaarheid, bevredigende kwaliteit, integratie of geschiktheid voor een bepaald doel. U neemt alle defecten en het volledige risico ten aanzien van de werking en de verantwoordelijkheid voor het selecteren van de software op u om uw beoogde resultaten te bereiken, alsmede het gebruik van, en de resultaten verkregen uit, de Software. Zonder beperking ten aanzien van bovenstaande bepalingen, doet de Rechthebbende geen toezeggingen en geeft geen garantie dat de software foutvrij zal zijn of vrij van onderbrekingen of andere fouten, of dat de Software zal voldoen aan enige van uw vereisten of al uw vereisten, ongeacht of deze wel of niet bekendgemaakt zijn aan de Rechthebbende.

 

 

7. Uitsluiting en beperking van aansprakelijkheid

 

7.1       Tot in de hoogste mate die toegestaan is door de toepasselijke wetgeving, zijn de Rechthebbende of zijn Partners in geen enkel geval aansprakelijk voor welke speciale, incidentele, punitieve, indirecte of gevolgschade dan ook (inclusief, maar niet beperkt tot, schade door verlies van winst of van vertrouwelijke of andere informatie, door onderbreking van de bedrijfsvoering, door verlies van privacy, door corruptie, beschadiging en verlies van gegevens of programma's, door het niet nakomen van enige plicht, inclusief elke willekeurige statutaire plicht, plicht van goed vertrouwen of plicht van redelijke zorg, door nalatigheid, door economisch verlies en door welk ander geldelijk of ander verlies dan ook) dat voortvloeit uit, of op enige wijze verband houdt met, het gebruik of het niet kunnen gebruiken van de Software, de levering of het niet kunnen leveren van ondersteuning of andere diensten, informatie, Software en verwante inhoud via de Software of anderszins voortkomend uit het gebruik van de software, of anderszins volgens enige bepaling van deze overeenkomst of ermee gerelateerd, of voortkomend uit enige contractschending of onrechtmatige daad (waaronder nalatigheid, onjuiste weergave, enige strikte aansprakelijkheidsverplichting of -plicht), of enige schending van de statutaire plicht, of enige schending van de garantie van de Rechthebbende of een van zijn Partners, zelfs indien de Rechthebbende of een van zijn Partners zijn geïnformeerd over de mogelijkheid van een dergelijke schade.

7.2       U gaat ermee akkoord dat in het geval de Rechthebbende of zijn Partners aansprakelijk worden bevonden, de aansprakelijkheid van de Rechthebbende of zijn Partners beperkt zal zijn tot de kosten van de licentie. In geen geval zal de aansprakelijkheid van de Rechthebbende of zijn Partners de kosten die voor het gebruik van de Software aan de Rechthebbende of Partner zoals van toepassing) zijn betaald, te boven gaan.

7.3       Niets in deze overeenkomst bevat een uitsluiting of beperking van enige vordering voor overlijden en persoonlijk letsel. Bovendien, ingeval enige vrijwaringsartikel, uitsluiting of beperking in deze overeenkomst niet kan worden uitgesloten of beperkt volgens de toepasbare wetgeving, dan zal alleen die vrijwaringsartikel, uitsluiting of beperking niet op u van toepassing zijn en blijft u gebonden aan alle overige vrijwaringsartikels, uitsluitingen en beperkingen.

 

 

8. Eigendomsrecht en Intellectueel eigendom

 

8.1.      U gaat ermee akkoord dat de Software en het auteurschap, de systemen, ideeën, werkingsmethoden, documentatie en andere informatie die zijn opgenomen in de Software, het intellectueel eigendom en waardevolle handelsgeheimen zijn van de Rechthebbende of zijn Partners  en worden beschermd door het civiel- en strafrecht en door de wetgeving ten aanzien van auteursrechten, handelsgeheimen, handelsmerken en patenten van de Russische Federatie, de Europese Unie en de Verenigde Staten, evenals van andere landen en internationale verdragen. Deze overeenkomst verleent u geen enkel recht op het intellectueel eigendom, waaronder enig Handelsmerk of Servicemerk van de Rechthebbende en/of zijn partners ("Handelsmerken"). U mag de Handelsmerken alleen gebruiken om gedrukte documenten die door de software zijn geproduceerd te identificeren volgens algemeen aanvaarde handelsmerkpraktijken, waaronder identificatie van de naam van de eigenaar van het Handelsmerk. Een dergelijk gebruik van enig Handelsmerk geeft u geen enkel recht op eigendom van dat Handelsmerk. De Rechthebbende en/of Partners bezitten en behouden alle rechten op, en belangen in, de Software, waaronder, zonder beperking, foutencorrecties, verbeteringen, updates of andere modificaties van de Software, ongeacht of deze zijn gemaakt door de Rechthebbende of door enige derde, en alle auteursrechten, patenten, rechten op handelsgeheimen, handelsmerken en andere intellectuele eigendomsrechten die daarin zijn opgenomen. Uw bezit of gebruik van de Software geeft u geen enkel recht op het intellectuele eigendom van de Software en u verwerft geen enkel recht op de Software, behalve zoals uitdrukkelijk vermeld in deze overeenkomst. Behalve zoals hierin vermeld, verleent deze overeenkomst u geen enkel intellectueel eigendomsrecht op de Software en u erkent dat de Licentie, zoals verder hierin gedefinieerd, die volgens deze overeenkomst wordt verleend, u alleen het recht biedt op gebruik volgens de algemene voorwaarden van deze overeenkomst. De Rechthebbende behoudt zich alle rechten voor die niet uitdrukkelijk in deze overeenkomst zijn verleend.

 

 

9. Toepasselijk recht

 

9.1       In geval van een concflict tussen Eindgebruiker en Rechthebbende of indien van toepassing met een Partner, met betrekking tot deze overeenkomst of het gebruik van EasyMatch4All, is het Nederlandse recht van toepassing. Procedures dienen aanhangig te worden gemaakt bij het kantongerecht te Amsterdam.

9.2       Geen enkele actie, in welke vorm dan ook, die voortkomt uit de transacties volgens deze overeenkomst, mag door een van de partijen van deze overeenkomst aanhangig worden gemaakt later dan één (1) jaar nadat de oorzaak van de handeling heeft plaatsgevonden, of nadat men ontdekte dat die heeft plaatsgevonden, met uitzondering van handelingen betreffende schending van intellectuele eigendomsrechten, die aanhangig mogen worden gemaakt binnen de maximale toepasbare statutaire periode.

 

 

10. Volledige overeenkomst; scheidbaarheid; geen afstandsverklaring

 

10.1     Deze overeenkomst is de volledige overeenkomst tussen u en de Rechthebbende en vervangt alle voorgaande overeenkomsten, voorstellen, communicaties of advertenties, mondeling of schriftelijk, ten aanzien van de Software of van het onderwerp van deze overeenkomst.

10.2     U bevestigt dat u deze overeenkomst hebt gelezen en begrepen en u verklaart gebonden te zijn aan de bepalingen ervan.

10.3     Indien een van de bepalingen van deze overeenkomst geheel of gedeeltelijk door een rechtbank of bevoegde rechterlijke instantie om enige reden ongeldig, nietig of onuitvoerbaar wordt verklaard, dan zal die voorziening meer nauwgezet worden geïnterpreteerd zodat hij wettig en uitvoerbaar wordt. De overige bepalingen van de overeenkomst blijven onverminderd van kracht.

10.4     Wijzigingen in de overeenkomst zijn alleen geldig indien deze schriftelijk zijn overeengekomen tussen u en de Rechthebbende.

 

 


Contactinformatie van de rechthebbende

 

Indien u vragen hebt over deze overeenkomst of indien u contact wenst op te nemen met de Rechthebbende om welke reden dan ook, neem dan contact op met onze Afdeling Klantenservice via:

 

EasyMatch4All bv te Weert

E-mail: info@EasyMatch4All.com

Website: www.EasyMatch4All.com

 

Alle rechten voorbehouden.

 

© 2016 EasyMatch4All ®

 
Trademark, Copyright and Intellectual Property EasyMatch4All

Alle content, de vormgeving, functionaliteiten, het organisatie essentiemodel, het EasyMatch4All handelsmerk, het intellectuele eigendom en de auteursrechten met uitzondering de gegevens van de gebruiker zijn eigendom van EasyMatch4All BV.

© 2016 EasyMatch4All ®

EasyMatch4All Privacyverklaring

Versie 1.8

 

EasyMatch4All neemt de privacy van haar Gebruikers zeer serieus en zal informatie over u op een veilige manier verwerken en gebruiken. In dit document wordt de Privacy verklaring van EasyMatch4All uiteengezet. Deze Privacy verklaring heeft betrekking op de persoonsgegevens die EasyMatch4All via de Website verzamelt. We raden u aan deze Privacy verklaring aandachtig door te nemen. De met een hoofdletter geschreven woorden in deze Privacy verklaring zijn gedefinieerd in de Gebruiksvoorwaarden van EasyMatch4All.


1.  Wie is EasyMatch4All? 


EasyMatch4All is een onderneming die een online HRM tool / Flextool (uitzendbranche) / Marktplaats (vacaturebank) aanbiedt en als zodanig Werkgever en Werknemers bij organisaties in kaart brengt / Werkzoekenden en Werkgevers met elkaar in contact brengt met of zonder bemiddeling van derden (de tool voor Uitzendbranche). EasyMatch4All is gevestigd aan de Maaseikerweg 88, 6006 AC te Weert en staat ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 56627637. De wijze van opslaan en het gebruik van uw persoonsgegevens zijn aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens.


2.  Welke informatie wordt door EasyMatch4All verzameld en verwerkt?

Account
Om optimaal gebruik te kunnen maken van de Diensten die EasyMatch4All aanbiedt, dient u een persoonlijk Account aan te maken. Wanneer u een dergelijk Account creëert, wordt u gevraagd bepaalde informatie over uzelf te verstrekken. Niet alle gegevens moeten verplicht worden verstrekt. De verstrekte informatie kan altijd in het Account worden aangepast. 
Het aanmaken van een Account is verplicht. EasyMatch4All verzamelt Automatisch en niet - automatisch Gegenereerde Informatie.

Automatisch Gegenereerde Informatie 
EasyMatch4All verzamelt Automatisch Gegenereerde Informatie over uw surfgedrag tijdens het gebruik van de Diensten. Deze informatie bestaat onder meer uit uw IP-adres en het type browser (computerprogramma om internetpagina’s mee te kunnen bekijken) waarvan u gebruik maakt alsmede “cookies”.


3. Wat zijn cookies en hoe gebruikt EasyMatch4All ze?


Ter uitvoering van de Diensten maakt EasyMatch4All gebruik van cookies die door uw browser tijdelijk (“sessie” cookies) of voor langere tijd (“permanente” cookies) worden opgeslagen op uw computer. Cookies zijn kleine beetjes informatie die de server van EasyMatch4All naar uw browser stuurt met de bedoeling dat deze informatie bij een volgend bezoek weer naar de server van EasyMatch4All wordt teruggestuurd. 

Met behulp van een permanente cookie kan onze Website u herkennen wanneer u opnieuw onze Website bezoekt en kan de Website speciaal op u worden ingesteld. Hiermee bespaart u dus tijd. Met behulp van een sessie cookie kan onder meer worden bijgehouden welke webpagina’s u bekijkt en van welke opties op de Website u gebruik maakt. Een cookie kan geen virussen verspreiden.

Op de Website kunnen advertenties van derde partijen worden getoond. Deze advertenties kunnen ook van cookies gebruik maken. EasyMatch4All heeft echter geen zeggenschap over de wijze waarop deze derde partijen cookies gebruiken en accepteert dan ook geen verantwoordelijkheid en/of aansprakelijkheid daarvoor.

U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens het volgende gebruik van de Diensten geen cookies ontvangt. In dat geval kan het echter gebeuren dat geen of geen volledig gebruik kan worden gemaakt van alle mogelijkheden van de Diensten of dat geen toegang kan worden verleend tot (onderdelen van) de Diensten. Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen van cookies vindt u in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van uw browser.

Indien wel gebruik wordt gemaakt van cookies, adviseert EasyMatch4All u om uit te loggen indien u een publiek toegankelijke computer verlaat alsmede om het verleende wachtwoord en gebruikersnaam geheim te houden.


4. Voor welke doeleinden zal EasyMatch4All verzamelde informatie gebruiken?


Doeleinden
EasyMatch4All zal de over u verzamelde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden gebruiken:
* om de Diensten zo goed mogelijk aan u te kunnen verlenen;
* om u de mogelijkheid te bieden een Account aan te maken;
* om u informatie te zenden over de werking van de Diensten;
* om u informatie toe te zenden omtrent de eigen, gelijksoortige Diensten, van EasyMatch4All; 
* om geanonimiseerde statistische gegevens op te stellen en de Diensten te beveiligen; 
* om u, indien u daar toestemming voor heeft gegeven, berichten toe te zenden van partners van EasyMatch4All;
* om uw informatie te verstrekken aan derden op basis van wettelijke verplichtingen. 

Gebruik door EasyMatch4All
EasyMatch4All biedt een centrale HRM tool / Flextool / Publieke Marktplaats (vacaturesite) die werkgevers inzicht geeft in eigen werknemers / het aanbod van Werkzoekenden en Werkgevers bij elkaar brengt. Om er voor te zorgen dat werkgevers relevante informatie verkrijgen betreffende werknemers / Tussenpersonen in arbeidsbemiddeling relevante Vacatures en Profielen te zien krijgen en dat de door u geplaatste Vacatures en/of Profielen door relevante Werkzoekenden en/of Werkgevers worden gelezen, plaatst EasyMatch4All delen van uw persoonsgegevens op de Website. Sommige persoonsgegevens worden opgenomen in het zoeksysteem van EasyMatch4All met behulp waarvan kan worden berekend of er een match bestaat tussen de partij die een Vacature en/of Profiel heeft geplaatst en de Werkzoekende en/of Werkgever. 

Daarnaast wil EasyMatch4All u op de hoogte houden van de ontwikkeling van haar Diensten. Indien er een uitbreiding komt of er sprake is van een update zal EasyMatch4All dat aan u laten weten. Ook kan EasyMatch4All u op de hoogte houden van acties die door haar zijn georganiseerd. Eens in de zoveel tijd kunt u hierover een bericht van EasyMatch4All verwachten. Mocht u geen berichten over de Diensten willen ontvangen, dan kunt u zich via dit e-mailadres afmelden 
info@EasyMatch4All.com. Een mogelijkheid om af te melden is tevens in elk afzonderlijk bericht opgenomen. Houd in dat geval wel goed de Website in de gaten zodat u weet wanneer er een nieuwe update of uitbreiding is. 

Gebruik door derden
Zonder uw expliciete toestemming zal EasyMatch4All uw persoonsgegevens niet aan derde partijen verstrekken voor direct marketing doeleinden (bijvoorbeeld voor het toezenden van reclame). 

EasyMatch4All kan uw gegevens wel verstrekken aan derden voorzover dit noodzakelijk is voor het verlenen van de Diensten aan u (bijvoorbeeld door uw gegevens aan potentiële Werkgevers te zenden of aan een credit card maatschappij als u een betaling doet) en/of voorzover deze gegevens niet tot u persoonlijk kunnen worden herleid (zoals Automatisch Gegeneerde Informatie met uitsluiting van uw IP-adres). Tot slot kan EasyMatch4All uw gegevens aan derden verstrekken indien zij daartoe op basis van wettelijke bepalingen verplicht is, zij daartoe genoodzaakt is als gevolg van een rechtszaak en/of in het geval zij dat noodzakelijk acht ter bescherming van haar eigen rechten. 

EasyMatch4All wijst u er verder op dat derden van uw persoonsgegevens kennis kunnen nemen die u zelf op het openbare gedeelte van de Website plaatst. Ook kunnen door u op de Website geplaatste gegevens door externe websites, als zoekmachines, worden geïndexeerd. EasyMatch4All heeft geen controle over en is niet aansprakelijk voor de wijze waarop deze derden met uw persoonsgegevens omspringen.

Google Analytics
EasyMatch4All maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van cookies zoals hierboven beschreven om EasyMatch4All te helpen analyseren hoe u van de Diensten gebruik maakt. De door het cookie gegenereerde informatie (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om voor EasyMatch4All bij te houden hoe u de Website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor EasyMatch4All en andere Diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren zoals beschreven in paragraaf 3. 

Google Inc. en al haar dochterondernemingen, waaronder Google Analytics, houden zich aan de Safe Harbor-privacybeginsels en zijn aangesloten bij het Safe Harbor-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Het Safe Harbor programma is opgezet om bedrijven uit de Verenigde Staten te laten voldoen aan de Europese richtlijn 95/46/EC over de bescherming van persoonsgegevens.

 

5. Op welke wijze beschermt EasyMatch4All persoonlijke informatie? 


EasyMatch4All heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

Zo is de Website zodanig beveiligd dat deze omgeving zonder inlogcodes niet van buitenaf te benaderen is. Uw persoonsgegevens zijn beveiligd tegen ongewenst gebruik via een gebruikersnaam en een wachtwoord. 
Daarnaast is de omgeving zelf ook beveiligd. Deze beveiliging is te herkennen aan de vermelding 'https' in de URL (de webadres-balk) van uw browser alsmede door middel van de afbeelding van een gesloten slotje onderin het computerscherm. Indien u tweemaal klikt op het slotje, kunt u controleren of u veilig contact hebt met de Website. 
EasyMatch4All kan echter niet garanderen dat onbevoegde derden de door EasyMatch4All getroffen maatregelen nooit zullen omzeilen en uw persoonsgegevens voor oneigenlijke doeleinden zullen gebruiken. Tevens wijst EasyMatch4All u er op dat de door u met behulp van de Diensten openbaar gemaakte Content door derden zal worden bekeken en gebruikt. EasyMatch4All kan niet garanderen dat deze derden uw persoonsgegevens nooit voor oneigenlijke doeleinden zullen gebruiken. 


6. Overdracht onderneming


Bij de verdere groei en ontwikkeling van EasyMatch4All, kan het voorkomen dat één of meer onderdelen of activa van de onderneming worden overgedragen aan een derde partij of dat EasyMatch4All fuseert met een derde partij. In dat geval kunnen ook uw persoonsgegevens worden overgedragen aan de rechtsopvolger. 


7. Doorgifte naar landen buiten de EU


Gezien het feit dat EasyMatch4All gebruik maakt van Google Analytics, zoals hierboven beschreven in paragraaf 4, geeft EasyMatch4All persoonsgegevens van u door aan de Verenigde Staten. Het feit dat Google is aangesloten bij het Safe Harbor-programma betekent dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van uw persoonsgegevens. 


8. Bewaren van uw gegevens


EasyMatch4All bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de verwerkelijking van de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld en worden verwerkt. 


9. Kennisneming en verbetering van uw gegevens


In uw Account kunt u altijd uw eigen persoonsgegevens bekijken en zonodig wijzigen. Indien u wilt weten welke gegevens EasyMatch4All naast de gegevens uit uw Account over u heeft vastgelegd, kunt u contact opnemen met 
privacy@EasyMatch4All.com. EasyMatch4All zal ten minste binnen vier weken aan u mededelen of EasyMatch4All persoonsgegevens over u verwerkt. EasyMatch4All brengt hier adminstratieve kosten voor in rekening.

 
U kunt EasyMatch4All aan de hand van het verstrekte overzicht verzoeken om persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen indien deze feitelijk onjuist zijn, voor het doel of doeleinden van verwerking onvolledig of niet ter zake dienend zijn dan wel anderszins in strijd met een wettelijk voorschrift worden verwerkt. EasyMatch4All zal ten minste binnen vier weken laten weten of, dan wel in hoeverre, EasyMatch4All aan het verzoek zal voldoen.


10. Hoe ver reikt de verantwoordelijkheid van EasyMatch4All?


De Diensten kunnen hyperlinks bevatten waarmee u de Diensten verlaat en op websites van derde partijen terecht komt. EasyMatch4All heeft geen zeggenschap over de website van derden waarnaar wordt gelinkt. Het kan dus zo zijn dat op het gebruik van deze websites van derden een andere privacy policy van toepassing is. Deze Privacy verklaring heeft alleen betrekking op persoonsgegevens die via de Website zijn verkregen. EasyMatch4All accepteert geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor (de werking en/of inhoud van) websites van derden.


11. Kan deze Privacyverklaring worden gewijzigd?


Deze Privacyverklaring kan zonder aankondiging vooraf worden gewijzigd. De wijzigingen worden bekendgemaakt op de Website, waarna zij van kracht zijn. Het staat u vrij uw Account te beëindigen.


12. Vragen?


Mocht u nog vragen hebben over deze Privacy verklaring dan kunt u een e-mail sturen aan 
privacy@EasyMatch4All.com.

 

© 2016 EasyMatch4All

Versie 1.8 – oktober 2013

Legal Information
Agreements
Conditions
Disclaimer
End User License
Trademark, Copyright, and Intellectual Property
Privacy Policy
EasyMatch4All
J.J.P. Oudkwartier 60
3723 ZH te Bilthoven
Nederland